Het Platform van de CBRE huurdersverenigingen heeft als doel de belangenbehartiging in de ruimste zin van ca 6.500 huurders van wooneenheden in beheer bij CBRE. De huurders bewonen ca. 130 complexen, zowel appartementen als eengezinswoningen. In vele complexen zijn huurdersverenigingen of bewonerscommissies (huurdersorganisaties) actief en deze kunnen (en zijn normaliter) lid worden van het Platform.

Het Platform is opgericht in 2014 en heeft een bestuur van maximaal 5 personen welke (bestuurs)lid dienen te zijn van een van de aangesloten huurdersorganisaties. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tweemaal per jaar ontmoeten de leden elkaar op deze ALV. Hier worden ervaringen uitgewisseld en wordt bepaald welke onderwerpen door het bestuur met de CBRE directie worden besproken. Overleg van het bestuur met de directie van CBRE vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. Gedurende deze bijeenkomsten worden met name beleidsmatige zaken van belang voor alle aangesloten leden besproken. De dagelijkse zaken op complex-niveau worden door iedere huurdersorganisatie zelf met het vastgoedmanagement/beheerder van het complex besproken.

Behalve de uitvoering van taken geregeld in de Wet Overleg Huurder Verhuurder (WOHV of overlegwet) functioneert het Platform ook als vraagbaak en ondersteuning van de leden / huurdersorganisaties. Dat kan bijv. zijn het adviseren bij de oprichting van een huurdersorganisatie, het geven van sturing aan het jaarlijkse advies betreffende de huurprijsstijging of het signaleren van ongewenste situaties.

CBRE belegt in opdracht van met name institutionele beleggers (veelal pensioenfondsen) in haar vastgoed. Het accent ligt op vrije-sector huurwoningen in de Randstad en de grote(re) stedelijke agglomeraties. Een belangrijk deel van het bezit bestaat uit (stedelijke) appartementen.

Kijk voor meer informatie over het CBRE Huurdersplatform op www.cbrehp.nl

Contactpersoon voor het Platform : secretaris: W.F. Nooy, email: wfnooy@xs4all.nl.